Living Christian’s Life (Cont.) – Pastor Rudy (19 August 2018)

 คำเทศนา  การดำเนินชีวิตคริสเตียน (ต่อ) ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้เราตระหนักว่า เราได้ตายต่อบาปและพระคริสต์มีชีวิตอยู่ในเรา – ตัวเก่าหรือธรรมชาติแห่งความบาปได้ถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แล้ว พระเยซูทรงมีชีวิตยู่ในเรา อย่าให้เราได้ทำบาปอีกต่อไป แต่ให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (กาลาเทีย 2:20, โรม 6:6-14) เรามีลำดับความสำคัญใหม่ – ในอีก 100 ปีข้างหน้าเราจะตายจากโลกนี้ ให้เราจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ (โคโลสี 3:1-2) มีความสุขในการใช้เวลากับพระเจ้า –การใช้เวลากับพระเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความสุขเพราะต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นและในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์ (สดุดี 16:11) มีความสุขในการใช้เวลากับพี่น้อง – ให้เราใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องของเรา เราจะได้รับการหนุนใจและการเสริมสร้างจากพี่น้องของเราและทำให้เรามีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น (ฮีบรู 10:25) ทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า – ให้เราทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าตามของประทานและความสามารถที่พระเจ้าให้เรา (มัทธิว 28:19-20) อันเจโลเป็นคนขอทานและเป็นคนหูหนวก แต่เมื่อเขาได้มาเชื่อในพระเจ้าเขาก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐและนำ 2 คนมาถึงพระเจ้า เขาตายเพราะเขาได้เอาผ้าห่มที่เขามีไปห่มให้กับคนที่เมาเหล้าและเขาได้ตายเพราะความหนาว เมื่อเขาขึ้นไปที่สวรรค์พระเจ้าได้ให้ตำแหน่งที่สูงกับเขาและใบหน้าเขาเต็มไปด้วยสง่าราศี ไม่ว่าจะไม่มีใครรู้จักเราแต่เมื่อเราทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำ พระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จกับเรา เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Read More

No Fear – Ajarn Daniel (12 August 2018)

 คำเทศนา  อย่ากลัว – อย่ากลัวไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ใดๆเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา ไม่ว่าเราจะลุยน้ำเราจะไม่จม เมื่อเราลุยไฟเราก็จะไม่ไหม้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเราและทำให้เราผ่านเหตุกาณ์นั้นไปได้ (อิสยาห์ 43:1-3) – ถ้าเรารู้สึกเดือดร้อนในเรื่องอะไรให้เราเรียกร้องหาพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยหลือเรา ปกป้องเรา และให้เกียรติเรา (สดุดี 91:14-16) เทศนาโดย อ.ดาเนียล มานาเล็ค

Read More

Living Christian’s Life – Pastor Rudy (5 August 2018)

 คำเทศนา  การดำเนินชีวิตคริสเตียน –  พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเราได้ถูกตรึงกับพระคริสต์และพระคริสต์เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในเรา (กาลาเทีย 2:20) ตัวเก่าของเราได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์เพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป หมายความว่าธรรมชาติของความบาปในตัวของเราได้ตายไปเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตใหม่กับพระองค์ (โรม 6:6-8) – ฉะนั้นให้เราถือว่าเราได้ตายต่อบาปแล้วซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไป ถ้าเราอยากจะทำบาปให้เราพูดกับตัวเองว่าเราได้ตายต่อบาปแล้ว และให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราให้สำเร็จ เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Read More