Worship service on Sunday, August 26, 2018 by Ajarn Daniel

  รายการเพลงนมัสการ 1. มานี่เป็นเวลานมัสการ D – E 2. ไหลล้น – E 3. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (ไวน์) -Em 4. เราพึ่งพระพระองค์ – G 5. พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงใจ – G

Read More

Living Christian’s Life (Cont.) – Pastor Rudy (19 August 2018)

 คำเทศนา  การดำเนินชีวิตคริสเตียน (ต่อ) ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้เราตระหนักว่า เราได้ตายต่อบาปและพระคริสต์มีชีวิตอยู่ในเรา – ตัวเก่าหรือธรรมชาติแห่งความบาปได้ถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แล้ว พระเยซูทรงมีชีวิตยู่ในเรา อย่าให้เราได้ทำบาปอีกต่อไป แต่ให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (กาลาเทีย 2:20, โรม 6:6-14) เรามีลำดับความสำคัญใหม่ – ในอีก 100 ปีข้างหน้าเราจะตายจากโลกนี้ ให้เราจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ (โคโลสี 3:1-2) มีความสุขในการใช้เวลากับพระเจ้า –การใช้เวลากับพระเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความสุขเพราะต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นและในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์ (สดุดี 16:11) มีความสุขในการใช้เวลากับพี่น้อง – ให้เราใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องของเรา เราจะได้รับการหนุนใจและการเสริมสร้างจากพี่น้องของเราและทำให้เรามีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น (ฮีบรู 10:25) ทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า – ให้เราทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าตามของประทานและความสามารถที่พระเจ้าให้เรา (มัทธิว 28:19-20) อันเจโลเป็นคนขอทานและเป็นคนหูหนวก แต่เมื่อเขาได้มาเชื่อในพระเจ้าเขาก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐและนำ 2 คนมาถึงพระเจ้า เขาตายเพราะเขาได้เอาผ้าห่มที่เขามีไปห่มให้กับคนที่เมาเหล้าและเขาได้ตายเพราะความหนาว เมื่อเขาขึ้นไปที่สวรรค์พระเจ้าได้ให้ตำแหน่งที่สูงกับเขาและใบหน้าเขาเต็มไปด้วยสง่าราศี ไม่ว่าจะไม่มีใครรู้จักเราแต่เมื่อเราทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำ พระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จกับเรา เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Read More