โปรดชำระดวงใจของข้า

โปรดชำระดวงใจของข้า
G                   Bm     C     G
โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด
Create in me a clean heart Oh God
C                  D              G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า (2x)
And renew a right spirit Within me (2x)
     C           D            Bm             Em
ขออย่าทรงทิ้งข้า จากพระพักตร์ของพระองค์
Cast me not away From Thy presence oh Lord
     C                 D               G
แต่ขอองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน
And take not Thy Holy Spirit From me
     C         D              Bm         Em
ทรงฟื้นน้ำใจข้า ด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่
Restore unto me The joy of They salvation
C                  D             G
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า  
And renew a right spirit within me
Download : โปรดชำระดวงใจของข้า

Related posts