โครงสร้างคริสตจักร

อ.ผัดดี อินต๊ะเทพ

ศิษยาภิบาล

This image has an empty alt attribute; its file name is 02-a-ya.jpg

คุณสุทธนพ คำมณี

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล 1

คุณคริสตกาล กองวงศ์

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล 2

คณะผู้ปกครองคริสตจักร

อ.กฤษณา จิตติวุฒิการ

ผู้ปกครอง

ผป.วิพร  พงษ์เพียรกิจ

ผู้ปกครอง

ผป.ดารณี เชื้อนุ่น

ผู้ปกครอง

ผป.วงษ์เทพ ตั้งศิริกุล

ผู้ปกครอง

คณะมัคนายก

Related posts