โครงการสานฝัน

การศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมกว้างของเยาวชน  การมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี ย่อมเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต  ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นความหวังของประเทศ

” โครงการสานฝัน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา “

          โครงการสานฝัน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิอวยพรเอเชีย (Bless Asia Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เด็กทั่วไป โดยเฉพาะเด็กในชุมชนใกล้เคียง  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์วิชาการและแหล่งกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทย โดยการรวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และจัดการเรียนการสอนพิเศษในวิชาต่างๆ กิจกรรม กีฬา และหลักจริยธรรมให้แก่เด็กชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมต้น เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษาและช่วยปรับพื้นฐานการเรียนของเด็กให้มีความรู้ในวิชาต่างๆ ให้เรียนรู้ได้ทันกับเพื่อนๆในโรงเรียน ให้มีความพร้อมสำหรับอนาคต และช่วยขัดเกลาพฤติกรรมเด็กๆให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้ เพื่อโครงการสานฝันและคริสตจักรจะได้มีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน
โครงการสานฝันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  วิชาต่างๆที่โครงการสานฝันเปิดสอนอยู่ ได้แก่  วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ กิจกรรม  กีฬา    ซึ่งมีการดูแลจากคุณครูอย่างใกล้ชิด  เพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั้งด้านการเรียน ด้านจิตใจ รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

สานฝันพันธกิจฟุตบอล

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทำส่งผลกระทบต่อต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาของสังคม เช่นเด็ก และยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย เป็นต้น

ทางมูลนิธิอวยพรเอเชีย(Bless Asia Foundation) จึงตระหนักถึงเด็กที่กำลังจะเติบโตที่มีปัญหาและต้องการช่วยเหลือในด้านการศึกษาและเสริมสร้างอนาคตที่ดีแก่เด็กเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นอนาคตที่ต่อประเทศชาติและชุมชน ที่เด็กอยู่อาศัยต่อๆไป ฉะนั้นเราจึงตั้งโครงการชื่อโครงการสานฝัน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิอวยพรเอเชีย (Bless Asia Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เด็กทั่วไป โดยเฉพาะเด็กในชุมชนใกล้เคียง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์และแหล่งกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทย โดยการรวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และจัดการเรียนการสอนพิเศษในวิชาต่างๆ กิจกรรม กีฬา และหลักจริยธรรมให้แก่เด็กชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมต้น เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษาและช่วยปรับพื้นฐานการเรียนของเด็กให้มีความรู้ในวิชาต่างๆ ให้เรียนรู้ได้ทันกับเพื่อนๆในโรงเรียน ให้มีความพร้อมสำหรับอนาคต และช่วยขัดเกลาพฤติกรรมเด็กๆให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้ เพื่อโครงการสานฝันและคริสตจักรจะได้มีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน โครงการสานฝันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการดูแลจากคุณครูและโค้ชอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั้งด้านทักษะฟุตบอล และปลูกจิตสำนึกด้านการเรียน ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและคนในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจที่เข็งแข็งแก่เยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษาเป้าหมาย
 2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3.  เพื่อสานฝันของเด็กๆเยาวชน ในการที่ทำตามความฝันที่เป็นสิ่งที่ดี เช่น กีฬาฟุตบอล
 4.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีทักษะในการดำเนินชีวิต
 5.  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กที่ยากจน เด็กด้อยโอกาสทั้งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ด้านปริมาณ

 1. เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันยาเสพติด เพื่อเด็กยากจนและ ขาดแคลนโอกาสในการเรียน
 2. เด็กในโรงเรียนป่าแพ่ง และโรงเรียนอื่น ทั้งบริเวณย่านช้างเผือกและโดยรอบๆ
 3. เด็กในโรงเรียนที่ขาดการเสริญสร้างทั้งความรู้ ร่างกาย และจิตใจ จิตวิญญาณ และความฝันในชีวิตในอนาคตที่ตนเองอยากเป็นดังตั้งใจ ทั้งยังเป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้านคุณภาพ มีการเล่นกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด และป้องกันยาเสพติด มีโอกาสในด้านกีฬาฟุตบอลต่อๆไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเล่นฟุตบอล การใช้ชีวิต นิสัย ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ทุกๆคน

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนป่าแพ่ง

วันเวลา

 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หลังเลิกเรียน 4โมงถึง6 โมงเย็น
 • วันเสาร์บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็น

วิธีดำเนินงาน

 • จัดกิจกรรมการสอนฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชนที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่
  • กิจกรรม และเวลาสอน เริ่มสอนเด็ก ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.oo. น -18.oo น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่
  • วิทยากร อ.ผัดดี อินต๊ะเทพ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร C-License สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในการป้องกันเรื่องอันตรายจากยาเสพติด และติดเกมส์ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ
   • เด็กและเยาวชน จำนวน 40 คน ในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
   • เยาวชนจากคริสตจักรไทยลานนา 10 คน
  • ผู้รับผิดชอบ โครงการสานฝันฟุตบอล คริสตจักรไทยลานนาเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการ

โครงการสานฝันฟุตบอล มูลนิธิอวยพรเอเชีย
9 ถ. อนุบาล  ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-212262 (สานฝัน) ครูยา 086-5872677


Related posts