เพลงนมัสการ

คริสตจักรไทยลานนาจัดทำเนื้อเพลงและคอร์ดเพลงนมัสการพระเจ้า เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการนมัสการและรักในการนมัสการพระเจ้าได้ใช้ โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นพระพร และขอพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุด

TitleCategories
ข้าสรรเสริญพระองค์ I PRAISE THE LORDหมวด ข
โฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา)หมวด ฮ
มองที่พระองค์หมวด ม
เรามาเต้นรำในบ้านหลังนี้หมวด ร
วันนี้เป็นวันดีหมวด ว
นามอัศจรรย์หมวด น
เวลาของเอลียาห์ Days of Elijahหมวด ว
รักแท้ (คือซาราง – ปาร์คฮีจอง)หมวด ร
หัวใจนมัสการ (Heart of worship)หมวด ห
พระเจ้าของเรา (Our God) — Chris Tomlinหมวด พ
โอ้พระองค์เจ้าเราเข้ามาหมวด อ
โอ้ข้ารักพระเยซูหมวด อ
อีกครั้งหมวด อ
อิมมานูเอลหมวด อ
อวยพรประเทศไทยหมวด อ
อยู่ในความรักหมวด อ
อยากเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้าหมวด อ
องค์สูงสุดหมวด อ
องค์สันติราชหมวด อ
องค์พระเจ้าสถิตอยู่ท่างกลางเราหมวด อ
ไหลล้นหมวด ห
ไหลลงมาหมวด ห
หมดทั้งชีวิตหมวด ห
หนึ่งใจเดียวกันหมวด ห
สิ่งเดียวที่ข้าต้องการหมวด ส
สาธุการแด่พระเจ้าหมวด ส
สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่านหมวด ส
สรรเสริญพระเยซูหมวด ส
สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรหมวด ส
สรรเสริญ สดุดีหมวด ส
สมควรคู่คำสรรเสริญหมวด ส
เวลานี้หมวด ว
วันเดียวในนิเวศน์พระองค์หมวด ว
โลหิตพระคริสต์หมวด ล
โลกนี้พระเจ้าประทานหมวด ล
ลำธารหมวด ล
เราอยากสรรเสริญหมวด ร
เราสรรเสริญหมวด ร
เราเปล่งเสียงร้องหมวด ร
เรานมัสการเปิดฟ้าสวรรค์หมวด ร
เรานมัสการ/เราพึ่งพาพระองค์หมวด ร
เราจะร้องสรรเสริญพระนามพระองค์หมวด ร
เราจะโมทนาพระคุณหมวด ร
เราจะเทหัวใจออกมาหมวด ร
เราขอนมัสการหมวด ร
เรากราบนมัสการหมวด ร
รักวิเศษหมวด ร
รักพระเยซูมากกว่าก่อนหมวด ร
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าหมวด ร
รวมกันในพระเยซูหมวด ร
เยซู เยซูหมวด ย
ยกมือของท่านหมวด ย
ไม่มีผู้ใด ไม่มีนามใดหมวด ม
ไม่มีใครเหมือนพระองค์หมวด ม
ไม่มีใครวิสุทธิ์เหมือนพระเจ้าหมวด ม
แม่น้ำแห่งชีวิตหมวด ม
เมื่อรับการสวมทับหมวด ม
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์หมวด ม
เมื่อพวกเราชุมนุมกันหมวด ม
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้าหมวด ม
เมื่อทรงสัมผัสฉันหมวด ม
เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญหมวด ม
เม็ดเกลือและแสงสว่างหมวด ม
มีสถานอันงดงามเลิศหนักหนาหมวด ม
เพราะเรารู้หมวด พ
พื้นฟ้าสวรรค์ / ฟ้าสวรรค์ประกาศหมวด พ
พักพิงในพระเจ้าหมวด พ
พรุ่งนี้หมวด พ
พระองค์เป็นหมวด พ
พระองค์ทรงเป็นพระศิลาแห่งความรอดหมวด พ
พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงใจหมวด พ
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบายหมวด พ
พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราหมวด พ
พระสิริ โอพระสิริหมวด พ
พระเยซูเราน้อมรับพระองค์หมวด พ
พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญหมวด พ
พระเยซูเป็นที่รักของข้าหมวด พ
พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าหมวด พ
พระเยซู พระผู้ช่วยหมวด พ
พระบิดาเรารักหมวด พ
พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์หมวด พ
พระบารมี ประกาศพระบารมีหมวด พ
พระเจ้าแห่งเมืองนี้หมวด พ
พระเจ้าประเสริฐหมวด พ
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้หมวด พ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่หมวด พ
พระเจ้าดีต่อฉันหมวด พ
พระเจ้าจัดเตรียมหนทางหมวด พ
พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตหมวด พ
พระเจ้าข้าเข้ามาหมวด พ
พระคุณซ้อนพระคุณหมวด พ
พร้อมจะไปหมวด พ
ผู้ใดจะเปรียบได้หมวด ผ
โปรดส่งการเจิมหมวด ป
โปรดฟื้นใจฉันหมวด ป
โปรดเปิดดวงตาหมวด ป
โปรดชำระดวงใจของข้าหมวด ป
โปรดเจิมเรา(เมื่อนมัสการ)หมวด ป
เป้าหมายสูงสุดหมวด ป
เปลี่ยนหมวด ป
ประทับอยู่ท่ามกลางเราหมวด ป
บทเรียนหมวด บ
ในเวลาหมวด น
นี่เป็นเวลาอธิษฐานเพื่อคนไทยหมวด น
น้ำแห่งชีวิตหมวด น
นำข้าใกล้พระองค์หมวด น
นามเรานำการรักษาหมวด น
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่หมวด ช
เชิญท่านออกมาหมวด ช
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์หมวด ช
เจิมด้วยไฟพระวิญญาณหมวด จ
โฮซันนาในที่สูงสุด Hosanna , Hill Songหมวด ฮ
ที่กางเขนหมวด ท
หนึ่งหมื่นเหตุผลหมวด ห
พระเจ้าเรายิ่งใหญ่ / Our God is greaterหมวด พ
เติมให้เต็มล้นหมวด ต
องค์บริสุทธิ์หมวด อ
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์หมวด ผ
ขอการฟื้นฟูหมวด ข
พระเจ้าของข้าหมวด พ
โอ้ข้ายกพระนามสูงสุดหมวด อ
ทุกๆวันใจข้าต้องการหมวด ท
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนหมวด ม
สาธุการพระนามหมวด ส
สิ่งเดียวหมวด ส
เหนือทุกสิ่งหมวด ห
โฮซันนา w501หมวด ฮ
ชีวิตอยู่ในพระองค์หมวด ช
โฮซันนา โฮซันนาหมวด ฮ
เชิญมาเยินยอพระนามหมวด ช
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดหมวด จ
แสนยินดี เยซูเรายินดีหมวด ส
วันแห่งการสรรเสริญหมวด ว
เมื่อมีปัญหาหมวด ม
ในนามเยซู – In Jesus’ Nameหมวด น
ข้ามีความสุขใจหมวด ข
ข้าเป็นของพระองค์หมวด ข
ข้าเงยหน้ามองขึ้นหมวด ข
ครองราชย์องค์พระเยซูหมวด ค
ขอพระวิญญาณเทลงมาหมวด ข
พระองค์ทรงสมควรหมวด พ
พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงใจหมวด พ
บนบัลลังก์หมวด บ
สุดหัวใจหมวด ส
มีสหายเลิศคือพระเยซูหมวด ม
ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)หมวด ข
ทุกวันเวลาหมวด ท
ทุกวันฉันจะรักหมวด ท
ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนาหมวด ท
ที่ประทับหมวด ท
ที่บนกางเขนหมวด ท
ทางในใจหมวด ท
ทรงเป็นนิรันดร์และตลอดไปหมวด ท
ถวายตัวหมวด ถ
ตายเพื่อท่านหมวด ต
โดยพระเจ้าหมวด ด
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญหมวด ด
ด้วยสุดใจหมวด ด
ซ่อนข้าไว้ Stillหมวด ซ
เหนือโลกาหมวด ห
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการหมวด ร
ผู้ไถ่ที่งามเลิศหมวด ผ
สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นหมวด ส
เสริมกำลังใหม่ Everlasting Godหมวด ส
องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์หมวด อ
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูหมวด พ
ชั่วนิรันดร์ Foreverหมวด ช
เชิญมารื่นเริงยินดีหมวด ช
ชำระใจของข้าหมวด ช
ฉันเป็นที่รักยิ่งหมวด ฉ
จิตวิญญาณข้ากระหายหมวด จ
จิตวิญญาณของข้าเอ๋ยหมวด จ
จิตข้าสรรเสริญหมวด จ
จะเอามือวางที่ใจหมวด จ
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าหมวด จ
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิดหมวด จ
จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีหมวด จ
จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่หมวด จ
งามเลิศประเสริฐ Magnificentหมวด ง
ขอถวายพระสิริหมวด ข
ก้าวต่อไปหมวด ก
กราบลงพื้น On Bended Knee I Comeหมวด ก
คิดใคร่ครวญหมวด ค
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณหมวด ค
ความสุขภายในใจหมวด ค
ความรักยิ่งใหญ่เรารับหมวด ค
ความรักมั่นคงหมวด ค
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขหมวด ค
ขอให้คำจากปากของข้าหมวด ข
ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์หมวด ข
ขอพระวิญญาณเทลงมาหมวด ข
ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญูหมวด ข
ขอบพระคุณ (โต๋)หมวด ข
ขอบคุณพระเยซูหมวด ข
โกละโกธาหมวด ก