บ้านแสงตะวัน

Baan Saeng Tawan

บ้านแสงตะวัน โครงการเสริมศักยภาพและให้การดูแล ภายใต้มูลนิธิอวยพรเอเชีย คริสตจักรไทยลานนา ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2005 โดยมีเป้าหมายที่จะให้การฝึกวิชาชีพ และพื้นฐานที่ดีทางจิตใจและสังคมแก่ผู้หญิงที่ทำงานกลางคืน เพื่อให้เขาสามารถที่จะเลือกวิถีทางใหม่ให้ชีวิตได้ และเราพยายามที่จะให้โอกาสในชีวิตแก่เด็กๆ โดยเปิดบ้านดูแลลูกหลานของผู้ที่ต้องทำงานกลางคืนด้วย นิมิตของเราคือการเชิญชวนให้ผู้คนให้เข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตท่ามกลางกิจวัตรประจำวันและการทำงาน ที่ซึ่งพวกเขาสามารถได้รับประสบการณ์ของเกียรติยศ การรักษา และความหวัง
โดยในขณะนี้ได้เปิดสอนงานหัตถกรรมหลายประเภทหมุนเวียนกันไป เช่น การทำเครื่องประดับ การเย็บผ้าเบื้องต้น การถักกระเป๋าโครเชต์ การทำการ์ดกระดาษสา การเพ้นท์ผ้า การเย็บตุ๊กตา เป็นต้น รวมทั้งได้เปิดชั้นเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงในบริเวณเป้าหมายด้วย ทั้งนี้ ได้แทรกบทเรียนด้านทักษะชีวิตในทุกชั้นเรียน อาทิ หลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้เงิน การใช้ชีวิตคู่ การเลี้ยงดูบุตร การจัดการกับปัญหา การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความเครียด การให้อภัย บนพื้นฐานพระคัมภีร์ และมีบริการให้คำปรึกษาด้านชีวิต และสุขภาพเป็นระยะ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บ้านแสงตะวัน ได้ขยายงานด้านการป้องกันสู่เยาวชนในสังคม โดยเข้าไปให้ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์อย่างถูกต้องแก่นักเรียนในโรงเรียน และวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

บ้านแสงตะวันเปิดสอน
**ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณปทุมวัน  หมายเลยโทรศัพท์บ้านแสงตะวัน   053-214894
**รับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี
ช่วงเวลา 18.30 – 00.30 น.
Email: baansaengtawan@yahoo.com

Facebook

สนับสนุนบ้านแสงตะวัน
ขอเชิญร่วมถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจบ้านแสงตะวันผ่านบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “Bless Asia Foundation for Bann Sengtawan Phase 4”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก
บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 550-251476-7

บ้านแสงตะวัน 147/1  ถ.ฟ้าฮ่าม-ขะจาว  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
หมายเหตุ  โครงการบ้านแสงตะวันได้รับทุนสนับสนุนจาก องค์กร PMU Interlife ประเทศ สวีเดน

Related posts