หน้าแรก

จากใจศิษยาภิบาล

คริสตจักรไทยลานนามีนิมิตในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนี้คือ

  1. เพิ่มพูน
  2. เกิดผล
  3. เป็นพร

โดย     ในปี 2020 นี้ จะเป็นปี แห่งการเพิ่มพูน 6 ด้าน ได้แก่

1.เพิ่มพูนความรู้ในพระคำของพระเจ้า ผ่านคริสเตียนศึกษา

2.เพิ่มพูนความรักในพระเจ้าพระเจ้ามากขึ้นภายในและภายนอกคริสตจักร

3.เพิ่มพูนการรับใช้ตามของประทานจากพระเจ้า

4.เพิ่มพูนการให้ การถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์สิบลด และเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

5.เพิ่มประชากรของพระเจ้า เสริมสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวก และการประกาศตัวต่อตัว

6.เกิดผลฝ่ายวิญญาณ 9 อย่าง คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตน 

ฟิลิปปี 4:19-20

และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ขอให้พระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

 1 โครินธ์ 13:13

“ดังนั้นจงตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด”

 กาลาเทีย 5:22-23

 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยอ.ผัดดี อินต๊ะเทพ
ศิษยาภิบาล