กิจกรรมวันแม่ “แม่คือผู้ให้ ” ครอบครัวไทยลานนา 13 สค. 2017

เนื่องในโอกาสเดือนสิงหาคมวันแม่ปีนี้ คริสตจักรไทยลานนาจัดกิจกรรมพิเศษคือ กีฬาเชื่อมความสัม…

Read More

ศจ.รูดี้ มานาเล็ค พร้อมครอบครัว สัมมนาที่ประเทศฟิลิปปินส์

ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อครอบครัวของศิษยาภิบาล คจ.ไทยลานนา ณ ตอนนี้ คจ.รูดี้ มานาเล็ค พร้…

Read More