กิจกรรมวันแม่ “แม่คือผู้ให้ ” ครอบครัวไทยลานนา 13 สค. 2017

เนื่องในโอกาสเดือนสิงหาคมวันแม่ปีนี้ คริสตจักรไทยลานนาจัดกิจกรรมพิเศษคือ กีฬาเชื่อมความสัม…

Read More