โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด

โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด
G     C               D  G    C                 D
โอข้ายกพระนามสูงสุด โอข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญ
Lord I lift Your name on high Lord I love to sing Your praises
G      C              D  G    C                 D
พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดีพระองค์ช่วยให้รอด
I’m so glad You’re in my life I’m so glad You came to save us
      G        C         D       C       G                                    C         D     C         G
     *ลงจากสวรรค์สู่โลกา สำแดงหนทาง                          จากโลกาสู่กางเขน ชำระความบาป
      You came from heaven to earth To show the way    From the earth to the cross My debt to pay
                  C     D            Bm    Em           C        D     G
      จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์ โอข้ายกพระนามสูงสุด
      From the cross to the grave From the grave to the sky Lord I lift Your name on high
Download โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด

Related posts