น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยให้แก่เรา – อ.กฤษณา(16 กรกฎาคม 2017)

คำเทศนา

น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยให้แก่เรา

– พระเจ้าจะไม่ทรงทำอะไรเลยโดยที่ไม่ให้เรารับรู้ ฉะนั้นถ้าพระเจ้าจะทำให้โดยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา พระองค์ก็จะทรงให้เรารับรู้ก่อนก่อนที่พระองค์จะกระทำสิ่งนั้น (อาโมส 3:7) แต่ทำไมเราไม่รู้ถึงแผนการของพระเจ้า เป็นเพราะเราไม่สนใจ พระองค์ทรงสนใจถึงอิสราเอลเพราะในเรื่องความบาปของเขาแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้หรือสนับสนุนที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ (อิสยาห์ 59:16, อิสยาห์ 63:5) หลายครั้งเราก็สนใจสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จนเราไม่สามารถฟังพระเจ้าและทำให้เราไม่รับรู้ถึงแผนการของพระองค์ในชีวิตของเรา

– สามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าคือ ความยุติธรรม ความรักเมตตา และความถ่อมใจจากพระเจ้า (มีคาห์ 6:6-8) เมื่อเรามาหาพระเจ้าด้วยสิ่งนี้เราจะรู้จักแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรา

 เทศนาโดย อ.กฤษณา  จิตติวุฒิการ

Related posts