องค์สันติราช

องค์สันติราช
A               E          G         E
องค์สันติราช ที่ปรึกษา ผู้เมตตา พระบุตรพระเจ้า
Prince of Peace Counselor Meciful Son of God
A           E        G             E
จอมโยธา ผู้พิชิต กษัตรา องค์พระเจ้านิรันดร
Lord of Hosts Conqueror Coming King and Everlasting God
               A                   C#m                        D
     *เรายกพระองค์ ยกพระเยซูเจ้า         ทรงครอบครอง แดนแผ่นดินโลก
      I extol You Lord I extol You          You are high above the earth
             Bm               E                         A                   C#m
      สรรพสิ่งแซ่ซ้องพระนาม               เรายกพระองค์ ยกพระเยซูเจ้า
      All creation shouts Your worth       I extol You Lord I extol You
               D       E           A
      พระเยโฮวาห์ เรายกพระองค์
      My Jehovah I extol You
Download : องค์สันติราช

Related posts