นิมิตของคริสตจักร

ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผล ของท่านคงอยู่
( ยอห์น 15.16 ก.)

ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นถึงวนิมิตสามประการของคริสตจักรซึ่งก็คือ

1.ไป — หมายความว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐ

2.เกิดผล — หมายความว่า เราต้องนำผู้คน ให้รู้จักและต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด ของพวกเขา

3.ผลคงอยู่ — หมายความว่า เราจะต้องสั่งสอนผล หรือคนที่เรานำมาให้รู้จักกับพระเจ้า ให้มาเป็นสาวก ของพระเจ้า

เราสามารถสั่งสอน ผู้ที่เรานำมาให้รู้จักกับพระเจ้า โดยการดูแลพวกเขาในกลุ่มเซลล์ โดยการทำกิจกรรมพื้นฐาน สี่ประการที่คริสตจักรทำ ได้แก่

1. นมัสการ
2. สามัคคีธรรม
3. สอนพระคำของพระเจ้า
4. ประกาศ

เมื่อเราทำตามนิมิตนี้ พระเจ้าสัญญาในท่อนที่สอง ของข้อพระคัมภีร์นี้ว่า ไม่ว่าเราทูลขอสิ่งใด จากพระบิดา ในนามของพระเยซู พระองค์จะประทานสิ่งเหล่านั้น ให้แก่เรา  (ยอห์น 15.16 ข.) ท่านต้องการ สติปัญญา ฤทธิ์เดช ความรัก กำลัง ฯลฯ หรือไม่  จงขอพระเจ้า แล้วพระองค์จะประทานให้กับท่าน  พระองค์สัตย์ซื่อ และจะกระทำพระสัญญา ของพระองค์ให้สำเร็จ ต่อผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ดังนั้น ให้เราทำตามนิมิต ที่พระเจ้ามอบให้เรา ให้สำเร็จ และเราจะประสบการณ์ กับความสุข การอวยพร และความสำเร็จ ที่พระองค์จะประทาน แก่ผู้ที่วางใจ และเชื่อฟังพระองค์

ศาสนาจารย์รูดี้ มานาเล็ค
ศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยลานนา

Related posts