ชัยชนะในพระเจ้า – อ.ดาเนียล(24 กันยายน 2017)

คำเทศนา

ชัยชนะในพระเจ้า

สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา (1 โครินธ์ 15:57)

  1. ชัยชนะเหนือศัตรู – พระองค์ทรงประทานสิทธิอำนาจเหนือซาตานและวิญญาณชั่ว และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่เราได้เลย (ลูกา 10:19) พระองค์ก็จะทรงช่วยเราให้รอดจากศัตรู และทรงให้ผู้เกลียดเราได้รับความความอาย (สดุดี 44:7)
  2. ชัยชนะเหนือความบาป – ความบาปสามารถครอบงำเราได้ ฉะนั้นอย่าให้เรามอบอวัยวะของเราในการทำบาป แต่ให้เรามอบร่างกายของเราในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า (โรม 6:12-14)
  3. ชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ – ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรขออย่าให้เราบ่น แต่ให้เราเรียนรู้ที่จะเผชิญมันโดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเรา (ฟีลิปปี 4:11-13) ให้เราชื่นบานอยู่เสมอ อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลาย (1 เธสะโลนิกา 5:16-18) ให้เรารู้ว่าในในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย (โรม 8:37)

เทศนาโดย อ.ดานิเอล เอ มานาเล็ค

Related posts