การสร้างสาวก – ศจ.รูดี้ มานาเลค (29 มกราคม 2017)

คำเทศนา

การสร้างสาวก

 พระมหาบัญชาของพระเยซูคือให้เราสร้างสาวก (มัทธิว 28:18) การสร้างสาวกคือการนำชีวิตของคนหนึ่งไปในทางที่ถูกต้อง สาวกคือคนที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ผู้คนอยากจะเอามาเป็นแบบอย่าง

การสร้างสาวกทำได้อย่างไร?

เริ่มต้นโดยการที่เชื่อในพระเยซูและทำตามพระคำของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

สาวกที่แท้จริงดำเนินชีวิตอย่างไร?

  • รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (มัทธิว 22:37-39)
  • รักพระเจ้ามากว่าสิ่งอื่นใดและแบกกางเขนที่พระเจ้ามอบให้
    (ลูกา 14:26-27)
  • รักซึ่งกันและกัน (ยอห์น 13:34-35)
  • แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน (มัทธิว 6:33)
  • วางใจในพระเจ้าและไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สุภาษิต 3:5)

ปีนี้ทางคจ.ไทยลานนาจะสร้างสาวกโดยใช้หลักการของพระเยซูหรือ G12 (มาระโก 3:13-15) ขอให้เราทุกคนร่วมใจกันที่จะมาเป็นสาวกของพระยซูร่วมกัน

เทศนาโดย ศจ.รูดี้ มานาเล็ค

Related posts