การดำรงชีวิตโดยความเชื่อ – ศจ.รูดี้(30 กรกฎาคม 2017)

คำเทศนา

การดำรงชีวิตโดยความเชื่อ

– พระคำของพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตด้วยความเชื่อ (โรม 1:17, ฮาบากุก 2:4) เมื่อเราเผชิญกับปัญหาให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าต่อๆไป

– แม้ว่าสิ่งในโลกนี้จะเปลี่ยน แต่พระคำของพระเจ้าจะยั่งยืนเป็นนิตร (อิสยาห์ 40:8, 1 เปโตร 1:24-25)

– มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้ แต่ต้องบำรุงด้วยพระวัจนะของพระเจ้า (มัทธิว 4:4, เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3)

– ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ (เยเรมีย์ 32:17, ลูกา 1:37) พระเยซูทรงสำแดงสิ่งนี้โดยการทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย ( ยอห์น 11:39-45)

– พระองค์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล   (ฮิบรู 13:8)

– ความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินพระคำของพระเจ้า (โรม 10:17) ยิ่งเราศึกษาพระคำของพระเจ้า ความเชื่อของเราก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น

-ถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังพระเจ้า เราจะกินผลดีแห่งแผ่นดิน (อิสยาห์ 1:19)

– จงให้และท่านจะได้รับด้วย (ลูกา 6:38) เมื่อเราให้เวลาของเรากับพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรเวลาที่เหลือของเรา

เทศนาโดย อ.รูดี้ มานาเล็ค

Related posts